Báo Cáo Tài Chính VTX 2018

09/03/2019

1/ Báo cáo tài chính riêng năm 2018: 1-BCTC RIENG NAM 2018


2/ Báo cáo tài chính tổng hợp năm  2018 : 2 - BCTC TH NAM 2018


3/ Báo cáo tài chính năm 2018 phiên bản tiếng anh : 3 - BCTC NAM 2018_ENG VER


4/ Công văn giải trinh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 : 4 - Giai trinh BCTC kiem toan nam 2018


5/ Công bố thông tin báo cáo tài chính riêng năm 2018: 5 - CBTT BCTC RIENG NAM 2018


6/ Công bố thông tìn báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018: 6 - CBTT BCTC TH 2018Tải toàn bộ file ở trên Ở ĐÂY