Vietranstimex Tổ chức Thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm Tài Chính 2022

23/06/2023

Chiều ngày 19/6/2023, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex (Vietranstimex - mã chứng khoán VTX) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

Đại hội với sự Chủ tọa của anh Đặng Vũ Thành - Chủ tịch HĐQT, cùng 2 thành viên là anh Đặng Doãn Kiên - Thành viên HĐQT và anh  Bùi Quang Liên - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, cùng sự hiện diện của các cổ đông và đại diện được ủy quyền với tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội đạt 93,4% tổng số cổ phần phát hành của VTX.

Tại đại hội, các cổ đông được nghe Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động 2022 và kế hoạch hoạt động 2023. Đại hội cũng thông qua 9 tờ trình về báo cáo tài chính, chi trả cổ tức, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ, các chỉ tiêu kế hoạch, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh… 

Theo đó, doanh thu năm 2022 của VTX chỉ đạt 45% so với kế hoạch trong khi đó lợi nhuận sau thuế năm 2022 cũng chỉ đạt 19% so với kế hoạch. Trước đó, HĐQT đã công bố mức chi trả cổ tức năm 2022 là 35% trên vốn điều lệ. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình hoạt động của công ty năm 2022 và tình hình hiện tại, tờ trình Chi trả cổ tức đã không được cổ đông thông qua. Các nội dung tờ trình còn lại đều đã được cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao.

Đại hội cũng đã bầu Ông Mai Nguyễn Khánh Trình bổ sung vào Ban Kiểm Soát VTX, nhiệm kỳ từ 2023-2028 để thay cho Bà Nguyễn Bảo Ngọc đã từ nhiệm.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 đã kết thúc tốt đẹp. Cổ đông tham dự cũng đánh giá cao công tác tổ chức của đại hội.

(VTX News)